Bulgarian Journal of Agricultural Science Volume 10
Author index

A

Abass, A. - 643
Akhtar, N. - 715
Aktas , T. - 395
Al-Baqain, R. - 691
Alexandrov, V. - 185
Alexandrova, V. - 757
Alexiev, I. - 499, 617, 745
Alexieva, V. - 305
Andonova, R. - 429
Angelov, L. - 643
Angelova, M. - 185, 603
Angelova, V. - 603
Anguelov, G. - 107
Anguelova, I. - 107
Apostolov, A. - 249, 383
Arin , S. - 401
Atanassov, A. - 7
Atanassov, I. - 107
Atanassova, B. - 305

B

Bahar, E. - 43
Bailey, N. - 107
Bakardjieva, N. - 161
Balev, D. - 99
Balevska, P. - 53
Balevski, N. - 657
Bayhan, Y. - 47
Belewu, K. - 239
Belewu, M. - 239
Boikovski, S. - 257
Bonovska, M. - 643
Borovinova, M - 709
Bozakova, N. - 623

C

Carlier, L. - 15
Celik, S. - 43, 447
Chaleva, E. - 643
Christov, M. - 169, 281, 417, 723

D

Das, D. - 583
Daniel, D. - 583
Davidkov, E. - 603
Dentcheva, V. - 221
Diltcheva, M. - 99
Dimitrov, D. - 257
Dimitrova, M. - 389, 637
Dimitrova, Ts. - 579
Dinita, G. - 253, 357
Doichev, K. - 709
Domozetov, D. - 567, 709
Dontchev, D. - 99
Drachev, D. - 165, 229, 591
Draganova, S. - 453
Dragoev, S. - 99, 215
Durakova, A. - 95

E

Ehien, A. - 275
Encheva, J. - 25, 65, 169, 281, 417, 723
Encheva, V. - 169, 417
Encheva, Y. - 643
Er, F. - 611

F

Farhatullah, N. - 715
Filipova, I. - 305
Friedt, W. - 169, 723

G

Galabov, A. - 479
Gandev, St. - 317
Ganeva, D. - 89
Genchev, D. - 153
Genchev, N. - 657
Georgiev, D. - 603
Georgiev, G. - 479
Georgiev, S. - 347, 469
Georgieva, O. - 89
Gerzilov, V. - 143, 263, 753
Giurov, B. - 389
Goldhirsh, A. - 57
Gonulol, E. - 47
Gochev, V. - 735
Grigorova, S. - 637
Gudev, D. - 499, 617, 629, 745
Gul, A. - 199
Gurkan, E. - 233

H

Habekuss, A. - 161
Hadzhitodorov, M. - 221
Hristov, H. - 753
Hristov, I. - 603
Hristov, P. - 649

I

Iantcheva, A. - 15
Iliev, E. - 479, 643
Ilieva, D. - 479, 643
Ivanov, P. - 25, 281
Ivanova, I. - 465, 709
Ivanova, T. - 371, 377

J

Johnson, H. - 629
Joksimovic, J. - 539
Jovanovic, D. - 539

K

Kacheva, D. - 263
Kalinova, Sh. - 439
Kaya, M. - 669
Kayisoglu, B. - 47, 395
Kertikov, T. - 311, 563, 685
Kertikova, D. - 311, 563, 685
Khalil, I. - 715
Kikindonov, G. - 39, 457, 679
Kikindonov, Tz. - 39
Kilic, E. - 401
Kivrak, N. - 611
Koc, F. - 47
Kocabiyik, H. - 395
Köhler, H. - 169, 723
Kok, D. - 43, 191, 447
Koleva, J. - 263
Koleva, K. - 177
Konov, V. - 53
Korkutal, I. - 43
Kostov, K. - 117
Kostov, Y. - 149, 757
Kovanci , B. - 669
Koyuncu, T. - 507
Kozhuharova, L. - 735
Krastanov, A. - 583
Krastanova, O. - 221
Krastev, S. - 329, 518
Krasteva, C. - 161

L

Lalev, M. - 485, 623
Lootens, P. - 15

M

Mangova, M. - 181
Marchev, Y. - 249
Marghitas, L. - 253, 357
Marinkovic, R. - 539
Marjanovic-Jeromela, A. - 539
Matei, A. - 253, 357
Mavrodiev, St. - 317
Mayama, S. - 7
Mendes, M. - 515
Mestdagh, I. - 15
Mihova, G. - 675
Milcheva, R. - 663
Miteva, E. - 599
Mokreva, T. - 423
Moneva, P. - 499, 617, 629, 745
Mulayim, M. - 611

N

Nacheva, Y. - 741
Nakova, R. - 195, 299
Nankova, M. - 117
Nasr, R. - 691, 729
Naydenov, V. - 389
Nedelchev, D. - 269
Nedelcheva, D. - 371
Nenkova, D. - 465
Nenova, N. - 65
Nikolov, I. - 263
Nikolov, N. - 347, 469, 591
Nikolova, L. - 291
Nikolova, N. - 215
Nikolova, V. - 229, 341, 591

O

Oblakova, M. - 137, 243, 363, 485, 623
Ogunfiditimi, T. - 275
Oladele, O. - 275
Ologunla, D. - 239
Ozkan, E. - 233

P

Pala, A. - 515
Penchev, E. - 117
Pesheva, M. - 221
Petkov, N. - 253, 351, 357, 741
Petkov, Z. - 253, 351, 357
Petrov, G. - 527
Petrov, P. - 603
Petrova, I. - 207, 333
Petrova, N. - 269
Pevicharova, G. - 33
Pinar, Y. - 507

R

Rabenstein, F. - 161
Rachovska, G. - 181
Radilova, I. - 323
Radomirska, I. - 709
Raicheva, E. - 269, 371
Ralcheva, S. - 499, 617, 629, 745
Ramanandham, T. - 699
Ravi, V. - 699
Rida, F. - 199
Roichev, V. - 423

S

Sabanci, C. - 57
Sekedjieva, Y. - 479
Sessiz, A. - 507
Sharif, M. - 131
Shimkus, A. - 491
Shindrova, P. - 25, 169, 417
Slanev, St. - 383
Slavov, S. - 7
Slavova, Y. - 329, 465, 518, 573
Soysal, M. - 233
Sredkov, I. - 709
Staikova, G. - 125, 257
Stamboliev, M. - 603
Stanchev, V. - 409
Stefanova, G. - 257
Stoeva, I. - 435
Stoyanchev, T. - 623
Stoyanov, D. - 389, 637
Stoycheva, T. - 221
Surdjiiska, S. - 389, 637
Szostak, B. - 383

T

Takeva, Ts. - 409
Takuchev, N. - 131
Tanchev, S. - 243
Tasseva, V. - 709
Teneva, A. - 753
Todorov, B. - 215
Todorova, M. - 25, 65, 417, 429
Todorova, V. - 485
Toruk, F. - 473
Tsvetkov, K. - 53, 435, 675
Tsvetkov, St. - 53, 435, 675
Tsvetkov, Ts. - 221, 409, 527
Tsvetkova, F. - 25
Tuna, M. - 57
Tuna, Y. - 233, 367
Tzenov, P. - 741

U

Uchkunova, K. - 557
Ugur, F. - 515
Ulger, P. - 395, 473

V

Varlev, I. - 113
Vasileva, Y. - 253, 351, 357
Vassilev, I. - 53, 675
Vassileva, L. - 479
Vatchev , T. - 71
Venkov, P. - 221

Y

Yalcin, H. - 47
Yanar, M. - 515
Yotova, I. - 623

Z

Zahariev, D. - 573
Zayova, E. - 329, 518
Zhecheva, Y. - 221
Zhelyazkov, I. - 439
Zlatarev, St. - 649
Zlatev, Z. - 439
Zunev, P. - 499, 617, 745